Uncategorized

K O N K U R S za prijem u radni odnos

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

JU « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC

 

 

Na osnovu člana 85.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK („Sl.novine HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK (“Sl. novine HNK” broj:12/21), člana 13.,14. i 15.Pravilnika o radu, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 02-30-2578/23  od 22.02.2023.godine i Odluke Školskog odbora broj : 592/23 od 17.03.2023.godine, raspisuje se

 

K  O  N  K  U  R  S  za prijem u radni odnos

 

Konkurs-2023-1