Vijesti

KONKURS za prijem u radni odnos

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
JU «PRVA OSNOVNA ŠKOLA« KONJIC

 

 

Na osnovu člana 85.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK („Sl.novine HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK (“Sl. novine HNK” broj:12/21 i 6/23), člana 13.,14. i 15.Pravilnika o radu, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 02-30-1917/23  od 05.12.2023.godine i Odluke Školskog odbora, broj : 1968/23 od 20.12.2023.godine, raspisuje se

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem u radni odnos

 

A) Na određeno vrijeme do 30.06.2024.godine

 1. Nastavnik razredne nastave…………………4 izvršioca
 2. Nastavnik njemačkog jezika…………………1 izvršilac   (8 časova sedmično);
 3. Nastavnik matematike………………………   1  izvršilac   (4 časa sedmično),
 4. Nastavnik tehničke kulture…………………  1 izvršilac   (9 časova sedmično),
 5. Nastavnik informatike……………………….   1 izvršilac   (16 časova sedmično),
 6. Nastavnik katoličkog vjeronauka………….1 izvršilac  (  4 časa sedmično);
 7. Nastavnik biologije……………………………. 1 izvršilac   (  6 časova sedmično),
 8. Logoped…………………………………………… 1 izvršilac (puno radno vrijeme);
 9. Spremač-radnik na održavanju čistoće….2 izvršioca (puno radno vrijeme);
 10. Spremač-radnik na održavanju čistoće….1 izvršilac (1/2 radnog vremena);

 

B) Na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 30.06.2024.godine:

 1. Nastavnik islamske vjeronauke……………1 izvršilac  (18 časova sedmično);
 2. Nastavnik historije……………………………..1 izvršilac  (12 časova sedmično);
 3. Nastavnik geografije…………………………..1 izvršilac  (10 časova sedmično);

 

C) Na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 30.06.2024.godine:

 1. Nastavnik razredne nastave……………….1 izvršilac

 

 

Uslovi:

-Za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima, pored općih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom o radu (navršenih 18 godina života, državljanstvo BiH, opća zdravstvena sposobnost utvrđena od nadležne zdravstvene ustanove), kandidati moraju imati završenu odgovarajuću stručnu spremu u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Sl novine HNK“, br.5/00, 4/04 ,5/04, 1/14, 7/16, 7/22 i 11/23), Nastavnim planom i programom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u JU“Prva osnovna škola“Konjic.

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“, broj: 6/18, 4/21,7/22 i 11/23), prednost pri zapošljavanju imaju lica iz člana 1.ovog Zakona, ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o istom.

-Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije): diploma/svjedožba o stečenoj školskoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), a pod tačkom A/6.  i pod tačkom B/11.  i ispravu o ovlaštenju zakonom  priznate vjerske zajednice ili crkve za podučavanje vjeronauke.

Kandidati mogu pored navedene dokumentacije uz prijavu sa biografijom priložiti i drugu dodatnu dokumentaciju (potvrda/uvjerenje o pripadnosti kategorijama lica iz čl.1.Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica izdato od strane nadležnog organa, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz o stručnom usavršavanju, radnom iskustvu, dodatnim znanjima, vještinama, postignućima i td.).

-Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak pri zasnivanju radnog odnosa.

-Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

-Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Konkursna komisija obavit će intervju u prostorijama škole, o čemu će kandidati biti usmeno obavješteni.

-Nepotpune (nedostatak pismene prijave sa biografijom, nedostatak  dokumentacije koju su kandidati dužni dostaviti ili su neovjerene fotokopije iste dokumentacije) i neblagovremene prijave (zaprimljene nakon isteka roka naznačenog u konkursu)  neće se uzimati u razmatranje.

-Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: JU „Prva osnovna škola„ Konjic, Ul.3.mart  br.2   88400 Konjic sa naznakom „za konkurs“. Obavezno navesti adresu i kontakt telefon.