Vijesti

OBAVJEŠTENJE o upisu učenika u I. razred šk. 2021/2022.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
JAVNA USTANOVA « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC
Općina Konjic
Broj: 504/21
Datum: 01.04.2021.godine
Na osnovu čl. 21, 22, 22a, 51. i 52. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Sl.novine
HNK“, br.5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) i člana 29.Pravila škole, Javna ustanova « Prva osnovna škola « Konjic
izdaje

O B A V J E Š T E N J E

o upisu učenika u I. razred šk.2021/2022.godine

1.Imajući u vidu epidemiološku situaciju, u cilju zaštite zdravlja djece, roditelja /stratelja i radnika škole, obavještavaju se roditelji i staratelji čija djeca su do 01.marta tekuće godine navršila pet i po (5,5) godina, da će se prijave za upis djece u I razred šk.2021/22.godine vršiti od 12.04.2021. do 07.05.2021.godine elektronskom popunom upisnog lista koji se nalazi u prilogu obavještenja.
Roditelji/staratelji mogu se za sve nejasnoće i dodatne informacije telefonski obratititi pedagogu škole
svakog radnog dana na broj: 036 726-576.
O terminima za dostavljanje ostale dokumentacije, provođenje ostalih aktivnosti i svim ostalim detaljima vezanim za upis djece roditelji/staratelji će biti blagovremeno informisani.
2.Prednosti ove škole su:
– Škola sa stručnim kadrom koji se konstantno usavršava
– Škola odvojena od saobraćajnica
– Škola sa zelenim površinama i prostorom za igru i sportske aktivnosti
– Škola sa unutrašnjim prostorom usklađenim potrebama učenika
– Škola sa vlastitom fiskulturnom salom
– Škola sa kabinetskom nastavom
– Škola sa bibliotekom sa preko 7000 knjiga
– Škola sa školskom kuhinjom
– Škola sa mobilnim razglasom i video nadzorom
– Škola sa odjeljenjima za djecu ometenu u razvoju
– Škola sa NPiP na bosanskom jeziku i NPiP na hrvatskom jeziku
– Škola sa timom stručnih saradnika (pedagog, psiholog, defektolog, logoped,socijalni radnik…)
– Škola sa stomatološkom ordinacijom
Pozivamo Vas da upoznate vrijednosti koje vaša djeca mogu dobiti pohađanjem ove škole, te da u
partnerskim odnosima radimo na kvalitetu obrazovanja i izgradnji ličnosti Vaše i naše djece.
Za sve informacije možete se obratiti na brojeve telefona škole:
036 726 576 –pedagog škole; 734 031-sekretar škole; 281 194-pomoćnik direktora; 734 030-direktor
škole;

DIREKTOR ŠKOLE
Kozić Omer

prilog:

KLIKOM NA OVAJ LINK PREUZIMATE P R I J A V U ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU 

Prijavu za upis Vašeg djeteta u prvi razred izvršiti ćete elektronski tako što ćete preuzeti i popuniti  PRIJAVU te istu proslijediti na e-mail škole: prvaosnovnakonjic@bih.net.ba