Vijesti

KONKURS za prijem u radni odnos

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

JU « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC

Općina Konjic

 

Na osnovu člana 85.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK („Sl.novine HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 13.,14. i 15.Pravilnika o radu, Odluke Školskog odbora broj : 329/22 i broj: 330/22 od 12.01.2022.godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-02-30-1699/21  od 28.12.2021.godine i broj: 05-02-30-1699-2/21 od 13.01.2022.godine, raspisuje se

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem u radni odnos u šk.2021/22.godini

 

 1. Socijalni radnik…………………………………………………………………1 izvršilac (puno radno vrijeme);
 2. Logoped………………………………………………………………………….1 izvršilac (puno radno vrijeme);
 3. Spremač-radnik na održavanju čistoće………………………………..3 izvršioca (puno radno vrijeme);
 4. Nastavnik razredne nastave………………………………………………4 izvršioca (puno radno vrijeme);
 5. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja………………………….1 izvršilac  (  8 časova sedmično);
 6. Nastavnik njemačkog jezika………………………………………………1 izvršilac   (  8 časova sedmično);
 7. Nastavnik katoličkog vjeronauka……….. ……………………………..1 izvršilac  (  4 časa sedmično);
 8. Nastavnik islamske vjeronauke………………………………………….1 izvršilac  (22 časa sedmično);
 9. Nastavnik istorije……………………………………………………………..1 izvršilac  ( 8 časova sedmično);
 10. Nastavnik geografije………………………………………………………..1 izvršilac  ( 8 časova sedmično);
 11. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti…………………………..1 izvršilac  (10 časova sedmično);
 12. Nastavnik fizike…………………………………………………………….  1 izvršilac   (  8 časova sedmično),
 13. Nastavnik tehničke kulture………………………………………………  1 izvršilac   (  7 časova sedmično),
 14. Nastavnik informatike…………………………………………………….   1 izvršilac   (  5 časova sedmično),

 

Uslovi:

-Za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima, pored općih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom o radu ,, kandidati moraju imati završenu odgovarajuću stručnu spremu u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Sl novine HNK“, br.5/00, 4/04 ,5/04, 1/14 i 7/16), Nastavnim planom i programom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u JU“Prva osnovna škola“Konjic.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“, broj: 6/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

-Za radna mjesta pod tačkom 1,2,3, 4, 5,6 i 7 radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do 30.06.2022.godine

-Za radna mjesta pod tačkom 8, 9 i 10 radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 30.06.2022.godine.

-Za radno mjesto pod tačkom 11 radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

-Za radna mjesta pod tačkom 12,13 i 14 radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 30.06.2022.godine.

-Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije): diploma/svjedožba, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), a za radno mjesto pod tačkom 7  i 8 i ispravu o ovlaštenju zakonom priznate vjerske zajednice ili crkve za podučavanje vjeronauke.

Kandidati mogu pored navedene dokumentacije uz prijavu sa biografijom priložiti i drugu dodatnu dokumentaciju (potvrda/uvjerenje o pripadnosti kategorijama lica u skladu sa čl.18.Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica izdato od strane nadležnog organa, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz o stručnom usavršavanju, radnom iskustvu, dodatnim znanjima, vještinama, postignućima i td.).

-Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak pri zasnivanju radnog odnosa.

-Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

-Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Konkursna komisija obavit će intervju u prostorijama škole, o čemu će kandidati biti usmeno obavješteni.

-Nepotpune (nedostatak pismene prijave sa biografijom, nedostatak  dokumetacije koju su kandidati dužni dostaviti ili su neovjerene fotokopije dokumentacije) i neblagovremene prijave (zaprimljene nakon isteka roka naznačenog u konkursu)  neće se uzimati u razmatranje.

-Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: JU „Prva osnovna škola„ Konjic, Ul.3.mart  br.2   88400 Konjic sa naznakom „za konkurs“. Obavezno navesti adresu i kontakt telefon.