Vijesti

DOPUNA KONKURSA za prijem u radni odnos

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

JU « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC

Općina Konjic

 

Na osnovu člana 85.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK („Sl.novine HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 13.,14. i 15.Pravilnika o radu, Odluke Školskog odbora broj : 329/22 i broj: 330/22 od 12.01.2022.godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-02-30-1699/21  od 28.12.2021.godine i broj: 05-02-30-1699-2/21 od 13.01.2022.godine, raspisuje se

D  O P U N A   K  O  N  K  U  R  S A

za prijem u radni odnos u šk.2021/22.godini

 

Konkurs objavljen 17.01.2022.godine, dopunjava se kako slijedi:

 

  1. Nastavnik biologije…………………………………………………………………………………….1 izvršilac ( 2 časa sedmično);

 

-Za radno mjesto pod tačkom 15 radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do 30.06.2022.godine