Vijesti

KONKURS za prijem u radni odnos u šk.2020/21.godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
JU « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC
Općina Konjic

Na osnovu člana 85.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK („Sl.novine HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 8. i 9.Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK („Sl.novine HNK“ br. 8/18 i 7/19), člana 13.,14. i 15.Pravilnika o radu, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-30-1411/20  od 25.08.2020.godine  i Odluke Školskog odbora 1053/20 od 31.08.2020.godine, raspisuje se

K  O  N  K  U  R  S

za prijem u radni odnos u šk.2020/21.godini

 1. Socijalni radnik………………………………………………..1 izvršilac (puno radno vrijeme);
 2. Logoped…………………………………………………………….1 izvršilac (puno radno vrijeme);
 3. Nastavnik razredne nastave………………………….4 izvršioca (puno radno vrijeme);
 4. Radnik na održavanju čistoće………………………..2 izvršioca (puno radno vrijeme);
 5. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti…..1 izvršilac  (10 časova sedmično)
 6. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja….1 izvršilac  (  8 časova sedmično);
 7. Nastavnik njemačkog jezika……………………………1 izvršilac   (10 časova sedmično);
 8. Nastavnik katoličke vjeronauke……………………..1 izvršilac  (  4 časa sedmično);
 9. Nastavnik fizike………………………………………………….1 izvršilac   ( 4 časa sedmično);
 10. Nastavnik islamske vjeronauke……………………….1 izvršilac  (22 časa sedmično);
 11. Nastavnik istorije……………………………………………….1 izvršilac  ( 8 časova sedmično);
 12. Nastavnik geografije………………………………………….1 izvršilac  ( 8 časova sedmično)

Uslovi:

-Za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima, pored općih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom o radu ,, kandidati moraju imati završenu odgovarajuću stručnu spremu u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Sl novine HNK“, br.5/00, 4/04 ,5/04, 1/14 i 7/16), Nastavnim planom i programom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u JU“Prva osnovna škola“Konjic.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“, broj: 6/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

-Za radna mjesta pod tačkom 1,2,3, 4, 5,6, 7, 8 i 9 radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do 15.07.2021.godine

-Za radna mjesta pod tačkom 10,11 i 12  radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 28.02.2021.godine.

-Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije): diploma/svjedožba, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), a za radno mjesto pod tačkom 8  i 10 i ispravu o ovlaštenju zakonom priznate vjerske zajednice ili crkve za podučavanje vjeronauke.

Kandidati mogu pored navedene dokumentacije uz prijavu sa biografijom priložiti i drugu dodatnu dokumentaciju (potvrda/uvjerenje o pripadnosti kategorijama lica u skladu sa čl.18.Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica izdato od strane nadležnog organa, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz o stručnom usavršavanju, radnom iskustvu, dodatnim znanjima, vještinama, postignućima i td.).

-Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak pri zasnivanju radnog odnosa.

-Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

-Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Konkursna komisija obavit će intervju u prostorijama škole, o čemu će kandidati biti usmeno obavješteni.

-Nepotpune (nedostatak pismene prijave sa biografijom, nedostatak  dokumetacije koju su kandidati dužni dostaviti ili su neovjerene fotokopije dokumentacije) i neblagovremene prijave (zaprimljene nakon isteka roka naznačenog u konkursu)  neće se uzimati u razmatranje.

-Prijave dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu: JU „Prva osnovna škola„ Konjic, Ul.3.mart  br.2   88400 Konjic sa naznakom „za konkurs“. Obavezno navesti adresu i kontakt telefon.