Vijesti

KONKURS

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton
JU « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC
Općina Konjic

Na osnovu člana 97. i 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK („Službene novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 4.,7. i 13.Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK“ broj: 2/05), člana 115. i 116. Pravila škole, Školski odbor JU“Prva osnovna škola „Konjic, donio je Odluku broj: 1527/20 od 24.11.2020. godine, kojom se objavljuje

K O N K U R S

za izbor i imenovanje

 1. Direktora škole
 2. Pomoćnika direktora škole

                A)Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat za direktora i/ili pomoćnika direktora škole mora ispunjavati i posebne uslove:

 1. Da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu,
 2. Da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga škole,
 3. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi,
 4. Da se naročito ističe svojim radom u organizaciji obrazovno-odgojnog rada u školi, pedagoškoj teoriji i praksi,
 5. Nije krivično kažnjavana,
 6. Nije zaposlena na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 7. Nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora.

                B)Uz pismenu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Kraću biografiju,
 2. Diplomu o završenom fakultetu,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 4. Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu sa navedenim radnim mjestom i periodom rada (tačka A)3.),
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko ne sadrži naznaku o neograničenom roku važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja),
 7. Ovjerene izjave kandidata na okolnosti iz tačke A)4., A)5., A)6, A) 7.,
 8. Kandidati mogu pored navedene dokumentacije priložiti i drugu dodatnu dokumentaciju (potvrda/uvjerenje o pripadnosti kategorijama lica u skladu sa čl.18.Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica izdato od strane nadležnog organa, ukoliko pripadaju istim, dokaz o stručnom usavršavanju, dodatnim znanjima, vještinama, postignućima i td.).

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“, broj: 6/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, izabrani kandidati su dužni dostaviti prije imenovanja.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Direktor i pomoćnik direktora škole imenuju se na period od 4 (četiri) godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvu dnevnog javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke, pisanim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju direktora.

Prijave sa traženom dokumentacijom slati u zatvorenoj koverti, preporučeno poštom ili lično na adresu: JU „Prva osnovna škola“ Konjic, ul. 3. mart br. 2. 88400 Konjic sa naznakom „Prijava na konkurs za imenovanje direktora škole/pomoćnika direktora škole“ .